Scénotest – možnosti analýzy pro praxi i výzkum

Přílohy k článku: 
Humpolíček, P. (2009). Scénotest – možnosti analýzy pro praxi i výzkum. E-psychologie [online], 3(4),61-76 [cit. vložit datum citování]. 
Dostupný z WWW: <http://e-psycholog.eu/pdf/humpolicek.pdf>. ISSN 1802-885

Kontakt:
Pavel Humpolíček (hump@phil.muni.cz), Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Obsah dokumentu:
Analýza – Postup uvažování – Schéma
    Analýza – Postup uvažování – Konkrétní příklady
        Popis
        Asociace
        Symbol
        Individuální symbol
Fantasmatický prostor
Přehledové tabulky (Fliegner / Ermertová)
    Vývojová specifika formálních znaků dle Höhnové
    Typické vzorce chování dle Engelsové
    Prostorová symbolika dle Knehrové
Protokolování dat
Kódování jednotlivých oblastí
Kódování syndromů a kategorií
Koeficienty
Přehled vulgárních řešení stavby scény
Ukázka kódovacího protokolu
Postupy (techniky) využitelné p.i práci se Scénotestem v klinicko-poradenské praxi
Kazuistiky
Vybraná literatura
Ċ
Pavel Humpolicek,
15. 1. 2012 5:46